Prezentacja

Działamy w dziedzinach:

Oznaczenia graficzne na mapach zasadniczych. Obliczenia zapotrzebowania na wodę.

Zasady ustalania przebiegu trasy sieci wodociągowej i rozplanowania elementów jej uzbrojenia.

Parametry techniczne sieci wodociągowej.

Obliczenia hydrauliczne i określenie rozkładu ciśnień w węzłach obliczeniowych sieci w wariancie rozbioru wody bytowo-gospodarczego i przeciwpożarowego.

Trasowanie sieci kanalizacyjnej i rozmieszczenie jej uzbrojenia. Obliczenia ilości ścieków, ustalenie przepływów obliczeniowych w rurociągach kanalizacyjnych.

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej, ustalenie podstawowych parametrów rurociągów i warunków odpływu ścieków.

Określenie zagłębienia rurociągów i spadki przewodów kanalizacyjnych, wykreślenie profili podłużnych. Oszacowanie kosztów wykonania zaprojektowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.